Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Korfbal Combinatie Capelle

Kamer van Koophandel: 24294815. 


Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via KCC zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst; 

1.2 Vereniging: Korfbal Combinatie Capelle (hierna te noemen “KCC”) is een sportvereniging die via een online winkel kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten; 

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen KCC en de consument.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KCC en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen vereniging en de consument; 

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website fanshop.kcconline.nlen of direct via KCC zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing; 

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard; 

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KCC erkend.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KCC. KCC is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.


Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van KCC zijn vrijblijvend. KCC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten worden niet in rekening gebracht. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website, danwel e-mail of brief gecommuniceerd. 

4.3 Bestellingen kunnen uitsluitend worden afgehaald bij KCC. Verzending naar andere adressen is niet mogelijk.

4.4 KCC kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. 

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet bij de grootbanken en u kunt via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal. 

5.1.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van KCC onmiddellijk opeisbaar. 

5.1.3 Indien KCC haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien KCC kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.


Artikel 6. Levering

6.1 Bij alle artikelen wordt een voorraad vermeld. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

6.2 KCC streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen een week na ontvangst van de betaling klaar te leggen voor afhalen. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. 

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht af te halen zijn door de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal KCC voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan. 

6.6 Aan de leveringsplicht van KCC zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden aan een persoon op het aangegeven afhaaladres. 

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument. 

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken tussen uw scherm en de werkelijkheid. 

6.9 KCC is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade. 


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan KCC op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.


Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen

Bestelde producten worden per stuk geproduceerd en gepersonaliseerd. Het ruilen of retourneren van producten is daarom niet mogelijk

Artikel 9. Klachten

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden.  Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar fanshop@kcconline.nl.  Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van KCC, van personeel, van vrijwilligers en producten van KCC voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is KCC aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

10.2 KCC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van KCC. 

10.3 Iedere aansprakelijkheid van KCC jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan KCC verschuldigd is. 

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en KCC, dan wel tussen KCC en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en KCC, is KCC niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van KCC.


Artikel 11. Overmacht

11.1 KCC heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat KCC gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan KCC kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen KCC en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 13. Privacy en uw gegevens

Indien u een bestelling doet bij KCC verleent u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het verwerken van uw bestelling. Wij bewaren deze gegevens met grote zorg en de gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van KCC BV. Indien u inzage wilt hebben in uw gegevens kunt u dit verkrijgen door in te loggen met uw gegevens en deze op te vragen. U kunt een verzoek doen tot het verwijderen van uw persoonsgegevens door een schriftelijk verzoek op onderstaand adres waarin u aangeeft dat uw gegevens dienen te worden verwijderd met daarbij het mailadres waaronder u bij ons bekend bent. Ter controle zullen wij u een mail sturen waarin wij een bevestiging vragen van de verwijdering alvorens wij het verwijderen. Dit om te voorkomen dat iemand anders onder uw naam een verzoek tot verwijdering doet. U kunt via de website uw gegevens aanpassen danwel ons een verzoek sturen tot aanpassing. Waar nodig voor de bezorging van uw pakketje zullen wij uw adres gegevens delen met vervoerders. Voor de betaling werken wij met het Ideal/Mollie-account van onze leverancier Prints op Shirts. Uitsluitend gegevens nodig voor de betaling worden met hun gedeeld. Wij bewaren geen gegevens offline zover dit niet nodig is voor onze verplichtingen richting de belastingdienst en delen geen gegevens verder met derden met uitzondering van de partijen hierboven genoemd. 
Onze websites werken met SSL encryptie. Dit betekent dat alle gegevens van ons naar u en van u naar ons worden versleuteld en niet in te zien zijn door derden.

Wij gebruiken uw mailadres voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. 

Korfbal Combinatie Capelle
Capelseweg 39 A
2907 XA Capelle aan den IJssel
Nederland
Kamer van Koophandel: 24294815
Tel: +31 (0)10 – 450 57 27
E-mail: fanshop@kcconline.nl
Web: https://www.kcconline.nl

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.